Prípravná časť uchádzača o poľovný lístok

Účelom kurzu o poľovný lístok je teoreticky a prakticky pripraviť uchádzača a zistiť, či má požadované vedomosti potrebné na chov, ochranu, zveľaďovanie a lov zveri, či ovláda právne predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva, či vie bezpečne zaobchádzať so zbraňou na poľovné účely, či teoreticky a prakticky ovláda zásady streľby z nej, či vie prakticky a teoreticky poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.

- v čase skúšky vek 16. rokov

- teoretická časť - 70 hod.

- odbornú literatúru, písacie potreby

- praktická časť - strelecký výcvik a záverečné skúšky zo strelectva

- praktická príprava v rozsahu min 100 hod. sa vykonáva po skončení teoretickej prípravy v poľovnom revíri a akciách organizovaných organizátorom prípravy (OPK, OkO SPZ, PZ, PS)

- výstavba poľovnícky zariadení, starostlivosť  o zver - prikrmovanie, vynášanie soli, účasť na individuálnych a spoločných poľovačkách, príprava krmiva pre zver a pod.

 - účasť na osvetových, streleckých a kynologických podujatiach organizovaných OPK a OkO SPZ, poľovnícka výstava, brigády k prevádzke - údržbe na strelnici a v diviačej zverničke

 

Praktická časť kurzu sa vykonáva v poľovnom revíri a na akciách organizovaných OPK (OkO SPZ) v rozsahu min. 100 hod. podľa nasledovnej náplne:

1. poľovnícka osveta (min. 10 hod.)

             účasť alebo pomoc na kultúrno-osvetových podujatiach OPK, SPZ, PZ     

            - spolupráca pri vedení KMPP

2. poľovníctvo, zoológia, biológia (min. 20 hod.)

            - účasť alebo výpomoc pri chovateľských prehliadkách

            - oboznámenie sa so stavmi zveri, druhovým zastúpením zveri v revíri,pozorovanie alebo sčítanie zveri

3. starostlivosť o zver a ochrana zveri (min. 30 hod.)

            - budovanie a oprava poľovníckych zariadení

            - čistenie, dezinfekcia okolia kŕmidiel a solísk

            - príprava krmiva pre zver, prikrmovanie zveri, naplňovanie solísk

            - pomoc pri ochrane zveri a zlepšovaní úživnosti poľovného revíru

4. lov zveri (min. 10 hod.)

            - účasť na individuálnej poľovačke ako pozorovateľ

            - účasť na poľovačkách ako pomocník v pohone

5. poľovnícka kynológia  (min. 15 hod.)

            - účasť alebo pomoc na výstavách, pri výcviku a skúškach poľovných psov

6. poľovnícke strelectvo (min. 15 hod.)

            - účasť alebo pomoc na streleckých podujatiach usporiadaných PZ, OkO SPZ alebo OPK 

            Vykonanie úloh v praktickej príprave sa zapisuje priebežne do „Záznamu o príprave … “  a potvrdzuje ich priebežne podpisom poľovnícky hospodár PR s pečiatkou užívateľa PR a organizátor kurzu (OPK).

 

                                                                                    Ján Viskup v.r.                                                                                                                       

                                                                                   predseda OPK