ÚLOHY A POSLANIE SPZ

 

1. Názov a poslanie

 

Ø      Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len „SPZ“) je podľa § 80 ods. 9 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poľovníckou organizáciou podľa  § 32 zákona. SPZ sa ako člen Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK) podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

Ø      SPZ činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných jednotiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov. Organizačné jednotky majú vlastnú právnu subjektivitu a konajú vo svojom mene.

Ø      OkO SPZ tvoria všetky PZ SPZ, ktorých revír sa nachádza v územnej pôsobnosti administratívnych hraníc príslušného okresu, PZ bez revíru zriadené OkO SPZ a členovia SPZ, ktorí sú v OkO SPZ evidovaní.

Ø      SPZ chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.

Ø      SPZ, jeho organizačné jednotky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky.

 

2.      Úlohy SPZ – OkO SPZ

 

Ø      SPZ na základe poverenia SPK plní na úseku poľovníctva úlohy, ktoré pre SPK vyplývajú z § 42 ods. 1 písm. a) až l) zákona.

Ø      Zostavuje návrhy plánov poľovníckeho hospodárenia a lovu v poľovných revíroch, ktoré obhospodarujú organizačné jednotky SPZ, spolupôsobí pri schvaľovaní týchto plánov orgánmi štátnej správy, dozerá na ich plnenie a spracúva poľovnícku štatistiku.

Ø      V spolupráci so štátnymi orgánmi a organizáciami ochrany prírody a krajiny vyvíja činnosť pri ochrane zveri, chránených živočíchov a ich životného prostredia.

Ø      Prostredníctvom kynologickej rady SPZ a kynologických klubov organizuje a riadi kynológiu, zabezpečuje chov a výcvik čistokrvných psov, organizuje skúšky psov a skúšky poľovne upotrebiteľných psov, vytvára podmienky pre zabezpečenie dostatočného počtu poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch, vedie plemennú knihu pre plemená združené v kynologických kluboch pri SPZ, organizuje výstavy psov, zabezpečuje výchovu, preskúšanie, menovanie a delegovanie kynologických rozhodcov, vypracováva a predkladá orgánom štátnej správy na schválenie skúšobné poriadky pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a chovnej spôsobilosti, spolupracuje doma i v zahraničí s ďalšími organizáciami, ktoré sa zaoberajú kynológiou.

Ø      Organizuje a usmerňuje poľovnícke strelectvo, zabezpečuje strelecký výcvik vrátane praktickej i teoretickej prípravy, dôsledne vedie členov SPZ k dodržiavaniu bezpečnostných predpisov pri používaní a úschove zbraní, organizuje kontrolné streľby a ďalšie strelecké podujatia. Spolupracuje s organizáciami, ktoré sa zaoberajú poľovníckym a športovým strelectvom a výrobou či distribúciou streleckých potrieb.

Ø      Získava a organizuje mládež pre činnosť v SPZ.

Ø      Bezplatne poskytuje svojim členom odborné a právne rady týkajúce sa poľovníctva.

Ø      Dohoduje a zabezpečuje pre svojich členov hromadné poistenie v súvislosti s rizikami, ku ktorým môže prísť pri výkone práva poľovníctva a činnosťou s tým súvisiacou.

Ø      Vykonáva kontrolu činnosti svojich orgánov a poskytuje im poradenskú činnosť.

Ø      Vydáva kárny poriadok, ktorý upravuje postup kárnych orgánov SPZ pri stíhaní kárnych priestupkov členov SPZ, práva a povinnosti kárnych orgánov, stíhaných členov a ostatných zainteresovaných orgánov a osôb.“