Register najdôležitejších právnych predpisov o poľovníctve a predpisov súvisiacich s poľovníctvom

  

zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení

vyhlášky MP SR č. 227/2010 Z. z.

- zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody v znení nasledujúcich zákonov
- vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení nasledujúcich predpisov 
- zákon č. 237/2002 Z.z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 15/2004 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- oznámenie MZV SR ž. 91/1998 Z.z. o pristúpení k dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn) 
- oznámenie MZV SR č. 93/1998 Z.z. o pristúpení k dohovoru ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern) 
- zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
- vyhláška MP SR č. 74/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat

- zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- vyhláška MV SR č. 555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

- zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok  
- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

- zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

- nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydina a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej