Meniny na web

   Vitajte na našom webe  

Aktuality

22. jún 2023

       Pri príležitosti mesiaca poľovníctva osvetová komisia Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu  Bardejov usporiadala pre deti základných škôl, ktoré sú členmi v krúžkoch mladých priateľov prírody a poľovníctva, okresnú súťaž z vedomostí o prírode a poľovníctve pod názvom „Stopami zveri“ v priestoroch poľovníckej strelnice vo Sveržove.

      Pri otvorení privítal prítomných predseda okresnej organizácie SPZ  Bardejov PhDr. Jaroslav Džunda a zaželal súťažiacim čo najlepšie výsledky. Organizáciu a celkový priebeh súťaže mal na starosti predseda osvetovej komisie OkO SPZ  Ing.Slavomír Hanko a rozhodcovia zase dbali, aby vedomosti detí posudzovali nanajvýš objektívne.  Súťažiaci žiaci v kategórii „A“ vo veku od 8 do 12 rokov a v kategórii „B“ vo veku od 12 do 15 rokov si zmerali svoje vedomosti a zručnosti najprv v písomnom teste, potom nasledovalo poznávanie poľovnej zveri a poľovníckych psov, poľovnícke názvoslovie, poznávanie stôp zveri, poznávanie drevín, odhad vzdialenosti, streľba zo vzduchovky a športová disciplína. Bolo zaujímavé sledovať s akou vážnosťou už od začiatku  pristupovali deti k súťaži, ako sa usilovali dokázať, že prišli na súťaž dobre pripravené.

    Najlepšie výsledky dosiahlo družstvo krúžku mladých priateľov prírody a poľovníctva pri PZ Stavenčík Zlaté (A.Hanko, F.Hanko, S.Hanko). V súťaži jednotlivcov v kategórii „A“ 1. miesto patrilo Terézii Ščešňákovej a  v  kategórii „B“ 1. miesto obsadil Adrián Hanko.

 

    Víťazné družstvá a jednotlivci obdŕžali hodnotné vecné ceny a diplomy. Organizátorom okresnej súťaže krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva „Stopami zveri“ patrí úprimná vďaka za úspešný priebeh súťaže.

Viac fotografií - archív Osveta

 

Poľovníci deťom

Poľovnícke združenie Hančov usporiadalo pre deti z miestnej MŠ a ZŠ v Kľušove poznávacie a zážitkové stretnutie „Poľovníci deťom“. Atraktívny program začal slávnostným nástupom a poľovníckymi signálmi. Deti sa oboznámili s  jednotlivými druhmi poľovnej zveri, s plemenami poľovných psov a poľovníckou kynológiou, s poznávaním drevín a poľovníckymi signálmi, užili si ukážky vábenia jelenej a srnčej zveri a streľbu  zo vzduchovky. Odmenou pre všetky zúčastnené deti bolo záverečné vyhodnotenie spojené s odovzdávaním medailí a vecných cien. Celá akcia bola zabezpečená potrebným občerstvením a samozrejme aj chutným poľovníckym gulášom. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí podporili túto akciu.  J. Viskup

 

23. apríl 2023, 8.máj 2023 

    Obvodná poľovnícka komora Bardejov, ako  organizačná zložka Slovenskej poľovníckej komory v spolupráci Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Bardejov už tradične organizuje pre svojich členov strelecké podujatie - Majstrovstvá OPK v streľbe z malokalibrovky a v streľbe z brokovej zbrane.

    V priestoroch poľovníckej strelnice vo Sveržove sa ako prvé uskutočnili strelecké Majstrovstvá OPK M400 pod dozorom hlavného streleckého rozhodcu Františka Varmusa. Najlepšie výsledky v tomto roku v streľbe z malokalibrovky na redukované poľovnícke terče dosiahli v kategórii „A“ Radoslav Podubinský (PZ Stavenec Hrabovec) s výsledkom 392 bodov zo 400 možných, druhým v poradí bol Viktor Podubinský s výsledkom 383 bodov a tretie miesto získal Dr.Pavol Havrila s výsledkom 383 bodov. V kategórii „B“ najlepší výsledok dosiahol Ing.Milan Guľa ml. (PO PZ Lazy Hankovce) s výsledkom 376 bodov zo 400 možných.

    V brokovej streľbe na Majstrovstvách OPK AT50 pod dozorom hlavného streleckého rozhodcu Ing.Daniela Fecka najlepší výsledok 32 zásahov dosiahol Peter Bujnovský (PZ Dukance Kobyly), ďalší v poradí sa umiestnili Ján Šandala, Ján Šemicer, Branislav Chovanec a Tomáš Rychlík. 

 

Výsledkové listiny: M OPK AT 2023.xls  , M OPK M400 2023.xls

Viac fotografií - archív Strelectvo

 

Fotogaléria CHPT 2023

 

Katalóg 2023 - Katalog OPK BJ 2023.pdf

 
 
 
 
 
 
dňa 30. apríla 2017 (nedeľa) od 8,oo hod.
 
„Majstrovstvá OPK - malokalibrovkový štvorboj - M 400“
 
Rozsah preboru:
 
Líška - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v ľahu, malokalibrovka – 10 výstrelov
 
v časovom limite 6 min.
 
Red. srnec - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o pevnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v časovom limite 6 min.,
 
Red. kamzík - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji s oporou o voľnú tyč,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min
 
Red. diviak - terč pevný, vzdialenosť 50 m, poloha v stoji bez opory,
 
malokalibrovka – 10 výstrelov v čas. limite 6 min.
 
Organizačné pokyny:
 
Strelecká súťaž sa koná za každého počasia podľa týchto propozícií a streleckého poriadku
 
SPK. Pri registrácii je strelec povinný nahlásiť číslo poľovného lístka. Strelci, ktorí sa nepreukážu
 
poľovným lístkom budú hodnotení mimo poradia. Organizačný výbor si po dohode s hlavným
 
rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, čo oznámi strelcom pred začatím streľby.
 
Strelcom nezaprezentovaným do 8,3o hod. nebude umožnené absolvovanie preteku.
 
Prví traja súťažiaci v konečnom poradí obdržia vecné ceny.
 
Organizačný výbor

OZNAMY

Kurz / strelecký výcvik

19.08.2023 08:00
strelnica Sveržov

FSMP/ KCHAJD

29.08.2023 08:00
PR Diana Lopúchov

Kurz / skúšky zo strelectva

21.10.2023 08:00
strelnica Sveržov

Pohár OPK - Bežiaci diviak

22.10.2023 08:00
strelnica Sveržov