Program činnosti OkO SPZ v Bardejove na rok 2017       

 

Snem OkO SPZ

Marec         1. Otvorenie

                  2. Voľba pracovného predsedníctva

                  3. Schválenie programu snemu, rokovacieho a volebného poriadku                                                         

                  4. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

                  5. Správa o činnosti OkO SPZ od X. snemu OkO SPZ,

                  vyhodnotenie plnenia hlavných smerov činnosti OkO SPZ v Bardejove                        

                  6. Správa o výsledkoch hospodáreniu OkO SPZ za rok 2016              

      7. Správa DR OkO SPZ k činnosti a hospodáreniu OkO SPZ OkO SPZ

                  8. Program činnosti OkO SPZ na nasledujúce obdobie, návrhy na zmeny Stanov SPZ

                  9. Správa mandátovej komisie

                10. Diskusia

                11. Voľba orgánov OkO SPZ a delegátov na XI. snem SPZ

                12. Správa volebnej komisie o výsledku volieb

                13. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení

                14. Ukončenie

 

Predstavenstvo  OkO SPZ            

 

Január              - Výsledky hospodárenia OkO SPZ v Bardejove za rok 2016

            - Rôzne - aktuálne záležitosti, odstrel raticovej zveri za rok 2016,                                                                    

                          spolupráca pri organizovaní výstavy - Poľovníctvo očami detí

                        - Organizačná príprava XI. snemu OkO SPZ

 

Marec              - Stanovisko DR OkO SPZ k rozboru hospodárenia a činnosti za rok  2016

                       - Organizačné zabezpečenie XI. snemu OkO SPZ

 

 

Máj                  - Podujatia k Mesiacu poľovníctva a ochrany prírody – odovzdanie vyznamenaní

                       - Organizačné zabezpečenie okr. kola KMPP

 

August             - Rozbor hospodárenia OkO SPZ za I. polrok 2017

 

November           - Návrhy na vyznamenania "Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku"

                          - Zhodnotenie činnosti OkO SPZ za rok 2017, časový a obsahový program

                          orgánov OkO SPZ  (P-OkO a R OkO SPZ)  na rok 2018

                         - Návrh rozpočtu OkO SPZ na rok 2018                                                                                                   

                         - Rôzne - aktuálne záležitosti, príprava  VČS, zasadnutie rady OkO SPZ

 

Prípadné aktuálne záležitosti budú doplnené do bodu "Rôzne".