Program činnosti orgánov OkO SPZ Bardejov na rok 2019       

Predstavenstvo  OkO SPZ            

Január:           - Rôzne - aktuálne záležitosti,  spolupráca pri organizovaní súťaže Poľovníctvo a príroda v tvorbe detí                                                                       

                       - Správa o výsledku hospodárenia OkO SPZ Bardejov za rok 2018

                      - Stanovisko DR OkO SPZ k rozboru hospodárenia a činnosti za rok  2018                                                       

                      - zasadnutie rady OkO SPZ

 

Máj:                 - podujatia k Mesiacu poľovníctva a ochrany prírody – odovzdanie vyznamenaní

                        - Organizačné zabezpečenie okresného kola KMPP

 

August:           - Rozbor hospodárenia OkO SPZ za I. polrok 2019

 

November:       - Návrhy na vyznamenania "Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva

                           na Slovensku"

                        - Zhodnotenie činnosti OkO SPZ za rok 2019, časový a obsahový program

                            orgánov OkO SPZ  (P-OkO a R OkO SPZ)  na rok 2020

                       - Návrh rozpočtu OkO SPZ na rok 2020                                                                                                            

                       - Rôzne - aktuálne záležitosti, príprava  VČS,

 

Rada OkO SPZ                               

Január:            - Správa o činnosti Predstavenstva OkO SPZ

                        - Zhodnotenie činnosti OkO SPZ za obdobie roka 2018, časový a obsahový                  

                          program orgánov OkO SPZ na rok 2019

                        - Správa  o výsledku hospodárenia OkO SPZ za rok 2018                                                                                  

                        - Stanovisko DR OkO SPZ k rozboru hospodárenia a činnosti OkO SPZ  

                        - Rozpočet OkO SPZ Bardejov na rok 2019                                                                             

                        - Rôzne : - aktuálne záležitosti

Prípadné aktuálne záležitosti budú doplnené do bodu "Rôzne".

 

Podujatia plánované  OkO SPZ Bardejov  a  OPK Bardejov  v roku  2019

  • CHPT               27.2.2019 – 28.2.2019   – preberanie trofejí

                                7.3.2019    – otvorenie výstavy  (14,oo hod.)  

                                21.3.2019    – výdaj trofejí  (15,oo hod. – 16,30 hod.)

 

  • Strelecké podujatia             28.4.2019    – Majstovstvá okresu „RM – 400“                                                                                                       

                                                  12.5.2019    – Majstovstvá okresu „Batéria“               

                                                  8.6.2019, 30.6.2019    – Kontrolné streľby 

 

  • Skúšky kurzu poľovníctva        jún 2019   
  • Súťaž KMPP                            jún  2019   

 

  • Kynologické podujatia         4.5. 2019    –  fyzická previerka PUP                                                                                                                     

                                                   21.6.2019    –  brlohárske skúšky (BL)                                                                                                                

                                                     7.9.2019    –  farbiarské skúšky  (FSMP)                                                                                                             

                                                 12.10.2019   –  predbežné skúšky farbiarov (PF)                                                                                                     

                                                  23.11.2019  –  skúšky duričov (SD)