Časový a obsahový program orgánov OPK v Bardejove na rok 2019                  

 

Konferencia OPK:

 

Apríl:                 

                         1. Voľba zapisovateľov a overovateľov zápisnice                                                  

                         2. Schválenie programu, Rokovacieho poriadku

                         3. Kontrola plnenia úloh

                         4. Správa o činnosti OPK

             5. Zhodnotenie plnenia rozpočtu OPK za rok 2018, rozpočet OPK na rok 2019                             

             6. Časový a obsahový  plán činnosti orgánov OPK na rok 2019                                                

             7. Rôzne - aktuálne záležitosti,informácia o vydávaní poľovných lístkov

 

Predstavenstvo  OPK :        

 

Február:            1. Kontrola plnenia úloh

            2. Organizačne zabezpečenie chovateľskej prehliadky a výstavy

                            "Poľovníctvo v službách prírode"

            3. Zhodnotenie plnenia rozpočtu OPK za rok 2018

                        4. Rôzne - vydávanie PL za rok 2018, odstrel ratic.zveri za rok 2018, kurz  poľovníctva

 

Apríl:                1. Kontrola plnenia úloh

            2. Stanovisko DR OPK k rozboru hospodárenia a činnosti OPK v Bardejove za rok  2018

            3. Vyhodnotenie CHPT 2018/2019

                        4. Strelecké podujatia - propozície

            5. Zvolanie Konferencie OPK - 2019

            6. Rôzne – aktuálne záležitosti, vyhodnotenie praktickej časti kurzu poľovníctva    

                            

August:            1. Kontrola plnenia úloh

            2. Zhodnotenie Konferencie OPK  -  plnenie úloh

            3. Plán streleckých podujatí na rok 2018                                                                                     

            4. Plán kynologických podujatí na rok 2018               

            5. Rôzne – aktuálne záležitosti                                                                         

           

December:        1. Kontrola plnenia úloh zo zasadnutia predstavenstva OPK 

            2. Zhodnotenie činnosti OPK za rok 2019

            3. Časový a obsahový program orgánov  OPK  v Bardejove na rok 2020     

            4. Návrh rozpočtu OPK na rok 2020

            5. Rôzne – aktuálne záležitosti