Správa

Správa o činnosti

Obvodnej poľovníckej komory Bardejov za obdobie od 25.10.2014 do 5.9.2019

 

Vážení kolegovia poľovníci,

predkladám Vám správu o činnosti Obvodnej poľovníckej komory  Bardejov za obdobie od konania I. výročnej konferencia OPK dňa 24.10.2014, na riadení ktorej sa podieľalo predstavenstvo OPK  Bardejov. Členovia predstavenstva pracovali koncepčne a cieľavedome a teda môžme konštatovať, že stanovené úlohy zrealizovali a splnili. Predstavenstvo OPK sa za hodnotené obdobie zišlo  na svojich zasadnutiach 20-krát, kde prijalo spolu 114 uznesení.

    Predmetom jednotlivých zasadnutí predstavenstva OPK boli aktuálne úlohy vyplývajúce z uznesenia I. snemu SPK  a zo Stanov SPK na podmienky našej OPK ako aj úlohy vyplývajúce z § 42 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve: organizačné zabezpečenie kurzu poľovníctva, organizačné zabezpečenie chovateľskej prehliadky, rozbor hospodárenia OPK, organizačné zabezpečenie streleckých a kynologických podujatí, program činnosti orgánov a s tým spojený rozpočet, každoročné zhodnotenie činnosti Obvodnej poľovníckej komory. Činnosť predstavenstva OPK bola priebežne vyhodnocovaná na zasadnutiach k plneniu jednotlivých uznesení, ktoré predstavenstvo prijalo. Priemerná účasť bola 88,69%.

 

Konferencia Obvodnej poľovníckej komory  Bardejov prijímala uznesenia zamerané na zabezpečenie:

- časového a obsahového programu orgánov OPK na bežný rok

- návrhu a plnenia rozpočtu Obvodnej poľovníckej komory  Bardejov v bežnom roku

- opatrení prijatých poradným zborom na zabezpečenie chovateľských cieľov v okrese  

- informovanosti zástupcov poľovníckych organizácií k uplatňovaniu  zákona a užívania poľovného revíru v zmysle  zákona o poľovníctve

Ďalej to boli aktivity na zabezpečenie:

- organizovania a vykonávania chovateľskej prehliadky a odbornej prípravy členov hodnotiteľskej komisie

- organizovanie odbornej prípravy na poľovnícke skúšky

- organizačné zabezpečenie a vykonávanie skúšky uchádzačov o poľovný lístok

- organizovanie kynologických podujatí

- organizovanie streleckej prípravy uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizovanie kontrolných strelieb pre členov komory

 

Kurz o prvý poľovný lístok – od konania I. výročného snemu  bolo zabezpečované vzdelávanie uchádzačov o prvý poľovný lístok v súlade s Vyhláškou MP SR č.344/2009 z.z.  Skúšobného poriadku pre skúšky z poľovníctva. Po splnení praktickej časti bolo rozhodnutím predstavenstva OPK 109 uchádzačov pripustených k záverečným skúškam z ktorých tieto úspešne absolvovalo  99 uchádzačov – 10 neprospeli. V súlade so Skúšobným poriadkom pre skúšky z poľovníctva neboli pre nesplnenie podmienok pripustení ku skúškam 5 uchádzači. 

     V súčasnosti po absolvovaní teoretickej časti, ktorá sa konala v mesiaci marec 2019  vykonáva praktickú časť v poľovných revíroch okresu 14 uchádzačov o prvý poľovný lístok. Príprava, vzdelávacia časť (študijné materiály), testovacia časť (demotesty, skúšobné otázky spracované v skriptách) a samotné poľovnícke skúšky sa vykonávajú cez elektronický vzdelávací systém, ktorý sa nachádza na webovej stránke poľovnícke skúšky.sk. 

                       

Chovateľské prehliadky spojené s poľovníckou výstavou sa konali  tradične v priestoroch Šarišského múzea v Bardejove, ktoré si podľa dostupnej evidencie prezrelo 5.505  návštevníkov, čo predstavuje ročne priemerne 1.101 návštevníkov. Nedostatkom je veľmi slabá  iba 45 až 50%-ná účasť poľovníkov.

Za hodnotené obdobie bol celkový úbytok jelenej zveri (lov + úhyn) 2.663 jedincov (99% plnenie), čo je oproti predchádzajúcemu päťročnému obdobiu nárast o 998 ks, z toho sa ulovilo 1.170 jeleňov – nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 385 ks. 376 ks jelenej zveri (9%) bolo evidovaných ako úhyn. Bodovú hodnotu na udelenie medaily dosiahlo 204 trofejí jeleňov. Celkový úbytok srnčej zveri (lov + úhyn) bol 2.284 jedincov (99 % plnenie), čo je oproti predchádzajúcemu päťročnému obdobiu nárast o 245 ks, z toho sa ulovilo 937 srncov – pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 50 ks. 794 ks srnčej zveri (35 %) bolo evidovaných ako úhyn. Z uvedeného počtu 937 srncov dosiahlo medailovú hodnotu 16 trofejí. Tu musíme konštatovať, že pri srnčej zveri sme nedokázali koncepčne hospodáriť tak, aby sme podstatne zvýšili jej početnosť a  produkciu  medailových trofejí na počet ulovených srncov. Úbytok diviačej zveri (lov + úhyn) bol 4.777 jedincov (95% plnenie), čo je oproti predchádzajúcemu päťročnému obdobiu nárast o 1.611 ks, z toho 100 ks diviačej zveri  (2%) bolo evidovaných ako úhyn. Bodovú hodnotu dosiahlo 69 trofejí. Vo zvernici sa ulovilo 30 jedincov danielej zveri a 49 jedincov muflonej zveri. Ďalej bolo na chovateľské prehliadky predložených 12 trofejí vlka dravého, z ktorých štyri dosiahli medailové hodnoty.

Na základe vyhodnotenia poľovníckeho hospodárenia opakovane sa prejavuje problém plánovania chovu a  lovu zveri  (zreálnenie a vykazovanie skutočných stavov zveri podľa pohlavia a vekových tried), následné plnenie plánu lovu zveri, problém selektívneho odstrelu hlavne u jelenej a diviačej zveri a nedodržanie štruktúry odstrelu. Na chovateľských radách nám veľmi chýba koordinácia a hlavne záujem spolupracovať medzi susediacimi užívateľmi poľovných revírov pri riešení poľovníckeho obhospodarovania jelenej a diviačej zveri so zameraním na zníženie početnosti ich stavov, dodržiavania štruktúry schváleného odstrelu alebo pri dodržiavaní predpisov pri výkone práva poľovníctva.

Štatistické údaje potvrdzujú, že jarné kmeňové stavy raticovej zveri sa neustále zvyšujú. K zvyšovaniu početnosti raticovej zveri dochádza najmä v dôsledku neplnenia plánu ich lovu a hlavne neplnenie plánu lovu samíc a mláďat.

Nedostatočné a povrchné je aj spracovaniu návrhov plánov chovu a lovu, kde niektoré sú vypracované, najmä u jelenej zveri a zvlášť u jeleňov vyložene účelovo a prispôsobené na normované stavy pričom nezohľadňujú reálny stav. U diviačej zveri sa neplánuje loviť ani prírastok, pritom stavy po odstrele sú v niektorých prípadoch 2 x vyššie ako pred odstrelom!  Treba jednoznačne konštatovať vážnosť situácie, nakoľko musíme znížiť stavy raticovej zveri, ale snažme sa to poľovníckym spôsobom a v dobe riadneho lovu. Lov zveri  sa musí posudzovať a vykonávať prísne individuálne v súlade so  zásadami poľovníckej morálky a etiky. Skutočne zníženie populácie jelenej a diviačej zveri v dobe riadneho lovu dosiahneme len s fyzickou kontrolou ulovených jedincov podľa pohlavia, vekových tried a to v nadväznosti  na normované kmeňové stavy.

Škody spôsobované poľovnou zverou na poľnohospodárskych plodinách vnímame ako vážny celoslovenský problém, ktorý sa dotýka aj okresu Bardejov. Postup pri riešení škôd spôsobených nesprávnym užívaním poľovného revíru ustanovuje § 69 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve podľa ktorého nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym užívaním poľovného revíru si uplatní poškodený u užívateľa poľovného revíru. Zároveň zákon ukladá užívateľovi poľovného pozemku povinnosť dohodnúť s užívateľom poľovného revíru spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri písomnou zmluvou.

Ďalšou problematickou oblasťou je lov vlka dravého, pri ktorom kvóty lovu určuje MPRV SR a zároveň určuje dodržiavanie povinností po ulovení vlka dravého zo strany užívateľa poľovného revíru. Musíme zároveň vyjadriť nespokojnosť aj s rozširovaním území s celoročnou ochranou vlka s poukázaním na zvýšené početné stavy vlka a súvisiace škody na poľovnej zveri, napriek tomu, že si užívatelia revírov uplatňujú náhrady škody spôsobenej vlkom na poľovnej zveri.

Obvodná poľovnícka komora Bardejov organizačne pripravila pre priateľov poľovníctva a milovníkov krásnej a ušľachtilej srnčej zveri prednášku o srnčej zveri s obrazovou prezentáciou  Pavla Scherera (ČR), ktorej sa zúčastnilo 41 zástupcov z 15 poľovníckych organizácii okresu s veľmi pozitívnym hodnotením prítomných. Prednáška zameraná na najviac diskutované a stále aktuálne oblastí našej poľovníckej praxe, poznatky z oblasti biológie a etológie srnčej zveri, fenoménu paroženia, reprodukcie, genetiky, zásadám selektívneho lovu a neposlednom rade oblasti výživy. Polovica z vyše 3,5 hodinovej časovej osi prednášky bola venovaná kľúčovej problematike našej praxe - odhadu veku živej a ulovenej srnčej zveri.

V rámci plnenia úlohy konferencie, predstavenstvo OPK rozhodlo o využití finančných prostriedkov z Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva na nákup soli, minerálnych lízov pre raticovú zver alebo nákupu pachového ohradníka na zabránenie zrážkam zveri s dopravnými prostriedkami:

Rok          úhradené   

2017         816,27 €     - doklady za nákup preložilo 20 užívateľov PR (51%) z počtu 39 užívateľov

2018         577,29 €     - doklady za nákup preložilo 14 užívateľov PR (36%) z počtu 39 užívateľov

 

     Pre rok 2019 je spracovaný návrh  pre využitie prostriedkov z FRZP pre užívateľov poľovných

revírov výpočtom pomernej  časti z členského príspevku pre OPK z odvodu 20%  do FRZP.

 

Kynologická oblasť:  činnosť sa zabezpečovala v nadväznosti na potrebné počty poľovných psov jednotlivých užívateľov poľovných revírov s cieľom zabezpečenia jednotlivých skúšok v spolupráci s  Okresnou organizáciou SPZ Bardejov.

Predbežné skúšky farbiarov pre dohľadávku jelenej zveri sa uskutočnili v revíroch poľovníckych združení Lipie Nemcovce a Stavenčík Zlaté. Z predvedených psíkov získalo poľovnú upotrebiteľnosť spolu 18 psov. Kladne bola hodnotená príprava, organizácia a dodržiavanie poľovníckych tradícii počas predbežných skúšok farbiarov. Farbiarske skúšky pre dohľadávku srnčej zveri sa konali v PZ Lipie Nemcovce, Busov Vyšný Tvarožec, Vysoká Kučín a Čierna hora Hrabské. Pri týchto skúškach získalo poľovnú upotrebiteľnosť 32 psov. Skúšky po organizačnej stránke boli veľmi dobre pripravené  pri dodržaní poľovníckych zvykov a tradícii. Brlohárské skúšky sa pre nedostatočný záujem majiteľov brlohárov konali iba dvakrát, pričom poľovnú upotrebiteľnosť na brlohárenie získalo 18 psov. Zavŕšením kynologických podujatí bývajú už tradične skúšky duričov. Z dôvodu veľkého počtu prihlásených psov sú ku skúškam duričov prednostne pripustené duriče, teriéry, jazvečíky a sliediče, ktoré dosiahli vek min. 24 mesiacov. Výsledky jednoznačne potvrdzujú, že staršie psy sú skúsenejšie a lepšie pripravené. Skúšky duričov sa uskutočnili v revíroch poľovníckych združení Lipie Nemcovce, Brezina Vyšný Kručov, Stavenec Hrabovcec, PZ Lazy Hankovce a Jatník Andrejová. Na skúškach duričov získalo poľovnú upotrebiteľnosť spolu 60 psov. Skúšky boli po organizačnej stránke v poľovných revíroch pripravené na veľmi dobrej úrovni pri dodržaní poľovníckych zvykov  a tradícii. 

   

V oblasti poľovníckej kynológie predstavenstvo OPK vyslovuje poďakovanie uvedeným poľovníckym združeniam a organizáciám za vlastnú aktivitu a príkladnú organizáciu kynologických podujatí,  ktoré sa konali v spolupráci s OkO SPZ Bardejov a Obvodnou poľovníckou komorou Bardejov.

Podľa hlásení jednotlivých užívateľov poľovných revírov a na základe fyzickej previerky poľovných psov v roku 2019  evidujeme v okrese spolu 221 poľovných psov:                                                       

- na dohľadávku jelenej zveri                        68

- na dohľadávku srnčej zveri                         74

- na dohľadávku diviačej zveri                      160

- na brlohárenie                                              37

Bez skúšok evidujeme 12 psov. Podľa plemien máme 31 farbiarov, 136 duričov, 50 brlohárov, a 4 sliediče.

Môžme teda konštatovať, že užívatelia poľovných revírov v okrese Bardejov sa snažia zabezpečiť dostatočný počet poľovne upotrebiteľných psov pre dohľadávku jelenej,  srnčej,  diviačej zveri a na brlohárenie. Napriek tomu nemajú dostatočný počet vlastných poľovne upotrebiteľných psov pre dohľadávku srnčej zveri PZ Brezina Vyšný Kručov a  Kamenec Zborov, na brlohárenie  PZ Čarnošina Kochanovce, Panský les Bardejov.Kúpele, Markovec Richvald, Stavenec Hrabovec, Strážna Kurima a podľa počtu členov poľovníckej organizácie pre spoločné poľovačky  na diviačiu zver PZ Ondava Mikulášova a Urbanovka Bardejov

 

Strelecká činnosť sa zabezpečovala na poľovníckej strelnici vo Sveržove. Zdokonaľovanie streľby využívaním poľovníckej strelnice ako aj možnosť zastreľovania zbraní za pomoci nastreľovacieho zariadenia aj mimo plánovaných podujatí Okresnej organizácie SPZ a  OPK sa dostalo do povedomia väčšiny držiteľov poľovných zbraní. Poľovnícke združenia Markovec Richvald, Sokol Kružľov, Chotárnik-Noriče Lukov, SNP Malcov, Čierna hora Hrabské, Barvienok Tarnov, Busov Vyšný Tvarožec, Stavenčík Zlaté, Družba Bardejov, Kamenec Zborov, Magura Stebník, Dujava Becherov, Jatník Andrejova, Prameň Hažlín,  Strážna Kurima, Dukance Kobyly, Diana Stuľany, Brezina Vyšný Kručov si zorganizovali samostatne vlastné strelecké podujatia pod dozorom streleckého rozhodcu. Napriek tomu sú ešte stále nezodpovední jednotlivci, ktorí nerešpektujú zákon o zbraniach a strelive, prevádzkový poriadok strelnice a vykonávajú streľby samostatne bez vedomia prevádzkovateľa strelnice s následkom disciplinárneho stíhania.

V zmysle platných predpisov Obvodná poľovnícka komora  Bardejov uskutočnila kontrolnú streľbu pre členov OPK, vlastníkov guľovej a brokovej zbrane na strelnici vo Sveržove, ktorú úspešne absolvovalo 1.197 držiteľov guľovej zbrane a 632 držiteľov brokovej  zbrane.

 

Osvetová činnosť bola zameraná na spoluprácu s OkO SPZ  Bardejov pri zabezpečovaní podujatí s cieľom pôsobiť na všetkých držiteľov poľovných lístkov a na nepoľovnícku verejnosť v snahe pozitívne zmeniť postoj k poľovníctvu na Slovensku i na poslanie jeho členov - súťaž krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva, výtvarná a literárna súťaž žiakov základných škôl, Hubertove poľovnícke slávnosti, chovateľská prehliadka  a presadzovanie lesničiarstva. Medzi poľovníckymi tradíciami majú významné miesto poľovnícke signály trúbené na lesných rohoch  a lesniciach. Tieto znejú pri našich podujatiach, kde zanechávajú a umocňujú dobrý pocit a vážnosť osvetových, poľovníckych, streleckých, kynologických akcií, pri spoločných poľovačkách či poľovníckych plesov v okrese. Lesničiarom v zložení Ondrej Frančák, Ján Viskup, Šimon Homa, Tomáš Viskup, Peter Gajdoš, Ján Šemicer, Ivo Belejčák ml., Ľubomír Eliáš ml., Jozef Sokol, Ing. Marek Jevčin, patrí poďakovanie za udržiavanie a rozvíjanie tejto ušľachtilej osvetovej činnosti.

Poďakovanie patrí aj správcovi našej webovej stránky Mgr. Ľudmile Frančákovej, ktorá prostredníctvom webovej stránky priebežne zabezpečuje aktuálne informácie o podujatiach a činnosti poľovníkov v okrese Bardejov  pre poľovnícku aj nepoľovnícku verejnosť.

Po dohode s Okresnou organizáciou SPZ Bardejov a ekonomickým vyriešení využívania priestorov kancelárie OkO SPZ  sa vytvorením  Kancelárie OPK  Bardejov zabezpečila celková odborná, administratívna a funkčná činnosť Obvodnej poľovníckej komory Bardejov.

Kancelária OPK si plní zákonom stanovené úlohy priebežne bez väčších problémov so zameraním na zabezpečenie všetkých podujatí po stránke administratívnej, odbornej, organizačnej,  materiálnej a  finančnej.

- v osvetovej oblasti to predstavovalo organizačné zabezpečene kurzu pre skúšky o poľovný lístok od teoretickej cez praktickú časť kurzu, strelecký výcvik až  po záverečné skúšky zo strelectva, skúšky z poľovníctva a doplnkové skúšky pre získanie zbrojného preukazu - v poľovníckej činnosti priebežné spracovávanie prehľadov o plnení plánov lovu, spracovanie výsledkov z chovateľskej prehliadky a spolupráca s  Okresným úradom Bardejov - v kynologickej a streleckej činnosti materiálne a organizačné zabezpečenie kynologických a streleckých podujatí od potrebných propozícií, prehľadov, tlačív, zabezpečení pozvaní na kontrolné streľby  a personálu pre jednotlivé druhy podujatí.

Činnosť na úseku ekonomicko – administratívnom predstavovala  korešpondenciu kancelárie OPK s členmi predstavenstva OPK, poľovníckymi organizáciami v okrese, uchádzačmi kurzu o prvý poľovný lístok a rôznymi organizáciami a inštitúciami. Spracovanie písomných materiálov k zasadnutiam predstavenstva a konferencie OPK, vedenie účtovnej evidencie, spracovanie mesačnej a ročnej účtovnej uzávierky OPK, spracovanie a podanie daňového priznania za OPK a mesačných prehľadov pre Daňový úrad, prijímanie úhrad členského, poplatkov za vydanie poľovných lístkov a pod..

Pre držiteľov poľovných lístkov bola a je podľa potreby poskytovaná odborná metodicko-poradenská činnosť a potrebný servis súvisiaci s vydávaním alebo predlžovaním platnosti poľovných lístkov. V období od konania I. výročnej konferencie OPK bolo vydaných spolu 1.017 poľovných lístkov: - 944  poľovných lístkov pre občanov s trvalým pobytom na území SR - 73   poľovných lístkov vydaných pre cudzincov

Ekonomická oblasť a hospodárenie: základom bol rozpočet schválený predstavenstvom a Konferenciou OPK. Čerpanie výdavkov bolo v súlade s postaveným plánom na zabezpečenie funkčnosti orgánov a kancelárie Obvodnej poľovníckej komory so zameraním na základné administratívno-organizačne zabezpečenie činnosti OPK. Príjmy z nevýrobnej činnosti predstavovali  členské príspevky právnických osôb, poplatky kurzu poľovníctva, poplatky za vydanie resp. predĺženie poľovného lístka, za kontrolné streľby a skúšky psov, predaj tovaru a príjmy z úrokov na účte.

 

rok

  Príjem v €

Výdaj v €

HV v €

 Plán

Skutočnosť

Plán

Skutočnosť

2014

31 460,00

36 739,79

29 836,00

29 375,98

7 363,81

2015

31 460,00

25 891,73

30 980,00

29 072,10

-3 180,37

2016

30 980,00

30 695,28

30 980,00

29 876,22

819,06

2017

30 980,00

31 884,11

30 980,00

31 120,46

763,65

2018

33 200,00

36 993,69

33 200,00

33 855,68

3 138,01

Spolu:

 

162 204,60

 

153 300,44

8 904,16

 

Celková činnosť smerovala k dodržiavaniu predpisov o výkazníctve, účtovníctve a dodržiavaniu účtovných závierok. K 31.8.2019 OPK Bardejov eviduje spolu tovar a finančné prostriedky v hodnote 67.063,95 €.

Podľa „Záznamov o kontrole hospodárenia a činnosti“ vykonanej každoročne Obvodnou dozornou radou a spracovaných účtovných závierok môžeme konštatovať, že nedošlo k neefektívnemu čerpaniu finančných prostriedkov a hospodárenie OPK Bardejov pri úsporných opatreniach je priaznivé.

 

Disciplinárne previnenia držiteľov platných poľovných lístkov, ktorých konanie je v rozpore so zákonom alebo jeho vykonávacími predpismi, a nevykazuje znaky trestného činu, priestupku alebo správneho deliktu rieši v pôsobnosti OPK disciplinárny orgán prvého stupňa – Obvodná disciplinárna komisia podľa disciplinárneho poriadku. Ak sa obvinený dopustil disciplinárneho previnenia a disciplinárny orgán neupustí od uloženia disciplinárneho opatrenia a skutkový stav hodnoverne preukáže, môže uložiť obvinenému disciplinárne opatrenie.

Obvodná disciplinárna komisia od konania I. výročného snemu riešila na základe oznámení spolu 121 disciplinárnych previnení, pričom v 50 prípadoch rozhodnutím upustila od uloženia disciplinárneho opatrenia a riešila to dohovorom, v 11 rozhodnutiach uložila písomné napomenutie,  v 36 rozhodnutiach uložila peňažitú pokutu a v 14 rozhodnutiach zákaz lovu niektorého druhu zveri. V piatich prípadoch konanie zastavila a jedno konanie odstúpila príslušnému disciplinárnemu orgánu.