Vydávanie poľovných lístkov

 

Informácia o vydávaní poľovných lístkov a predlžovanie ich platnosti OPK

  

Obvodná poľovnícka komora v Bardejove podľa § 51 ods. 1 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., ako aj § 78 ods. 5 vyhlášky č. 344/2009 Z. z. od 1. júna 2010 vydáva poľovné lístky, predlžuje ich platnosť a platné poľovné lístky odníma.

    

 • Poľovný lístok je verejná listina, osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky pre lov zveri ustanovené týmto zákonom.
 • Druhy poľovných lístkov:  poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky  a cudzincov
 • týždenný, mesačný, ročný, 5-ročný, 10-ročný, nad 62 rokov, na obdobie riadneho štúdia pre poslucháčov strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným predmetom   

 

Poľovné lístky sa vydávajú:

 • osobe, ktorá preukáže, že je staršia ako 16 rokov,
 • má miesto trvalého pobytu v obvode pôsobnosti obvodnej komory; to neplatí pre občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • zložila skúšku z poľovníctva [podľa § 50 ods. 1] alebo skúšku z poľovníctva na vysokej škole alebo je poslucháčom alebo absolventom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; doklad o vykonanej skúške z poľovníctva je verejnou listinou,
 • je členom komory,
 • je poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka,
 • zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.
 • Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na predpísanom tlačive. Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka doloženú predpísanými náležitosťami podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti. (do 30.11).

 

Obvodná komora odníme poľovný lístok ak zistí, že:

 • jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 4 alebo 5,
 • držiteľovi poľovného lístku bol súdom uložený trest zákazu výkonu činnosti práva poľovníctva,
 • o zákaze činnosti právoplatne rozhodol v priestupkovom konaní podľa tohto zákona príslušný obvodný lesný úrad alebo v disciplinárnom konaní komora.
 • Držiteľ poľovného lístku je povinný bezodkladne oznámiť obvodnej komore, že prestal spĺňať podmienky na vydanie poľovného lístka alebo nastali okolnosti na jeho odňatie.
 • Neplatný alebo odňatý poľovný lístok je povinný jeho držiteľ bezodkladne odovzdať obvodnej komore.

 

    Upozorňujeme užívateľov PR, ktorí predpokladajú vydanie poľovného lístka pre cudzincov v poľovníckej sezóne 2014, aby tak vyplnili žiadosť o vydanie poľovného lístka a predložili potrebné prílohy v súlade s § 51 ods. 5 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., min. 7 dní vopred.

 

 

 

 

Ján Viskup

podpredseda OPK

vedúci kancelárie OPK

 

 

 

Za vydanie poľovného lístka

1.

Týždenného

10 €

2.

Mesačného

20 €

3.

Ročného

10 €

4.

5-ročného

40 €

5.

10 ročného

80 €

6.

nad 62 rokov

40 €

7.

Na obdobie riadneho štúdia pre poslucháčov strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom

30 €

Predĺženie poľovného lístka

1.

týždenného

-

2.

mesačného

-

3.

Ročného

5 €

4.

5-ročného

20 €

5.

10 ročného

40 €

 

 

 

Cudzinci vydanie poľovného lístka

1.

týždenného

10 €

2.

mesačného

20 €

3.

ročného

10 €

4.

5-ročného

40 €

5.

10 ročného

80 €

6.

nad 62 rokov

40 €

 

 

 

Cudzinci predĺženie

1.

Týždenného

-

2.

Mesačného

-

3.

Ročného

5 €

4.

5-ročného

20 €

5.

10 ročného

40 €

6.

nad 62 rokov 

-

 

Poplatky za:

 1. vydanie duplikátu poľovného lístka za stratený, odcudzený alebo znehodnotený poľovný lístok
  1. prvý raz v čase platnosti 50 % sadzby,
  2. druhý raz v priebehu platnosti 100 % sadzba,
 2. zmena údajov v poľovnom lístku v dôsledku zmeny mena alebo adresy držiteľa 50 % sadzby; ak sa jedná o zmenu adresy z dôvodu zmeny názvu ulíc je takáto zmena bez poplatku.