2014 KMPP

20. jún 2014 KMPP "Stopami zveri"

    Práca s mládežou v činnosti SPZ má dlhoročnú tradíciu a jej cieľom je vychovávať deti ku kladnému vzťahu k prírode, zveri a k jej ochrane. Aj v tomto roku usporiadala Oko SPZ v Bardejove v spolupráci s OPK v Bardejove pre deti základných škôl, ktoré sú členmi v krúžkoch mladých priateľov poľovníctva, okresnú súťaž z vedomostí o prírode a poľovníctve pod názvom „Stopami zveri“ pri poľovníckej chate v Gerlachove.

    Účastníkov súťaže privítal predseda Oko SPZ v Bardejove PhDr. Jaroslav Džunda a zaželal súťažiacim čo najlepšie výsledky. Rozhodcovia dbali, aby vedomosti detí posudzovali nanajvýš objektívne a aby sa deti necítili ako v škole pri odpovedi pred tabuľou. Súťažiaci v kategórii „A“ vo veku od 8 do 12 rokov a v kategórii „B“ vo veku od 12 do 15 rokov si zmerali svoje vedomosti a zručnosti v písomnom teste, nasledovalo poznávanie poľovnej zveri a poľovníckych psov, poľovnícke názvoslovie, poznávanie stôp zveri, poznávanie drevín, odhad vzdialenosti, streľba zo vzduchovky a športová disciplína. Bolo zaujímavé sledovať s ako vážnosťou už od začiatku  pristupovali deti k súťaži, ako sa usilovali dokázať, že prišli na súťaž dobre pripravené.

    Zo šiestich KMPP najlepšie výsledky dosiahlo družstvo krúžku mladých priateľov poľovníctva pri CVČ v Bardejove. V súťaži jednotlivcov v kategórii „A“ 1. miesto patrilo Jonášovi Draganovskému a  v  kategórii „B“ 1. miesto obsadil Matej Biath.

    Víťazné družstvá a jednotlivci obdržali hodnotné ceny a diplomy. Organizátorom okresnej súťaže krúžkov mladých priateľov poľovníctva „Stopami zveri“ patrí úprimná vďaka a úspešný priebeh a zvládnutie súťaže.

 

Výsledkova listina KMPP 2014.xlsx

Fotogaléria: 2014 KMPP